Цели

• Да пробужда и възражда духовната памет на българите;
• Да разпространява сред сънародниците ни у нас и по света познанието за „Свобода, Равенство и Братство чрез Любовта”;
• Да работи за запазването на националното самосъзнание на българите, където и да са по света;
• Да работи за прилагането в реалния живот на духовните идеали за единство и обединение на нацията;
• Да работи за запазване на националното самосъзнание, националната идентичност и уникалност, чрез която да се включим в общия процес на изграждането на единна европейска държава;
• Да работи за обединение на духовните общности с цел повишаване на личностното и обществено съзнание и установяване на справедливост и хармония в социалния живот, които да ни водят към едно по-справедливо обществено управление;
• Да работи за съхраняването и опазването на природата и за хармонизирането ни с нея;
• Да подпомага израстването на личността и самосъзнанието на всеки човек, като самостоятелна духовна единица и в същото време незаменима част от обществения организъм;
• Да работи за духовното здраве на хората като необходима основа за физическото добруване на всеки;

 

разработено от creativedesign.bg